• head9.jpg
 • 26.jpg
 • 22.jpg
 • head10.jpg
 • head11.jpg
 • 5.jpg
 • 29.jpg
 • 19.jpg
 • head14.jpg
 • 6.jpg
 • kohorta_sajt.jpg
 • 44.jpg
 • 10.jpg
 • 7.jpg
 • kohorta_sajt2.jpg
 • 27.jpg
 • head7.jpg
 • 20.jpg
 • kohorta_sajt5.jpg
 • head_oshd.jpg
 • head6.jpg
 • 8.jpg
 • head_dim.jpg
 • 21.jpg
 • 24.jpg
 • 28.jpg
 • head5.jpg
 • head12.jpg
 • kohorta_sajt4.jpg
 • kohorta_sajt3.jpg

NK OSIJEK: U?lanjivanje u klub

nkos

NK Osijek- preoblikovanje u portsko dioni?ko drutvo, u?lanjivanje u klub.


Temeljem odredbi ?l. 40. Zakona o portu NK Osijek obavio je reviziju poslovanja za razdoblje od 1.1.2007. do 31.12.2011. godine te je izradio Elaborat na koji je dobio suglasnost Povjerenstva za profesionalne portske klubove Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta.

Upis i uplata dionica ?e se, sukladno odredbama ?l. 44. Zakona o portu, provoditi u ?etiri redovita upisna kruga, a samo iznimno i u petom upisnom krugu.

Prvi upisni krug po?inje 3. rujna 2012. godine, a u drugom krugu mogu sudjelovati isklju?ivo ?lanovi portskog drutva - udruge za natjecanje NK Osijek, sukladno popisu ?lanova zaklju?enim na dan 2. rujna 2012. godine. Pri tome na svakog od njih otpada razmjeran dio preostalog temeljnog kapitala, a drugi upisni krug trajat ?e od 18. rujna 2012. pa do 3. listopada 2012..

U tre?em krugu (od 4. do 19. listopada 2012.) mogu sudjelovati isklju?ivo ?lanovi portskog drutva - udruge za natjecanje NK Osijek koji su upisali i uplatili dionice u drugom krugu razmjerno uplatama u drugom krugu.

Kako u drugom i tre?em krugu mogu sudjelovati isklju?ivo ?lanovi NK Osijeka, prvoliga iz Gradskog vrta za zainteresirane ?e gra?ane omogu?iti upis u ?lanstvo NK Osijeka.

U?LANJIVANJE U KLUB JE MOGU?E:

U vremenskom razdoblju od 20. kolovoza 2012. godine zaklju?no s 1. rujnom 2012. godine u tajnitvu Kluba (W.Wilsona bb Osijek) svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Cijena godinje ?lanarine iznosi 10,00 kuna.

Jedna osoba moe u?laniti vie ljudi, potrebno je samo da zna ime, prezime, adresu, oib, datum ro?enja i kontakt broj.

Samo ?lanovi ?e mo?i sudjelovati u kupovini dionica koja kre?e idu?i mjesec (18.9.)!

NA GRAD, NA KLUB! SAMO OSIJEK!

igraci slavlje