• head7.jpg
 • 24.jpg
 • 14.jpg
 • kohorta_sajt3.jpg
 • head5.jpg
 • 28.jpg
 • head_kaos.jpg
 • head6.jpg
 • 44.jpg
 • 25.jpg
 • kohorta_sajt5.jpg
 • 7.jpg
 • head9.jpg
 • kohorta_sajt.jpg
 • 6.jpg
 • head11.jpg
 • head26rod.jpg
 • head_oshd.jpg
 • 21.jpg
 • 27.jpg
 • headoshaj.jpg
 • 10.jpg
 • head_dim.jpg
 • head3.jpg
 • kohorta_sajt2.jpg
 • head10.jpg
 • 8.jpg
 • 26.jpg
 • kohorta_sajt4.jpg
 • head14.jpg

 ZAKON O SPRJE?AVANJU NEREDA NA PORTSKIM NATJECANJIMA

(Uredni?ki pro?i?eni tekst, Narodne novine, broj 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11)
I. OP?E ODREDBE

?lanak 1.
Svrha je ovoga Zakona osiguravanje sigurnosti gledatelja, natjecatelja i drugih sudionika portskog natjecanja ili portske priredbe i stvaranje okruenja koje sprje?ava, suzbija i sankcionira nedoli?no ponaanje, nerede, te nasilje, prije, za vrijeme i nakon portskog natjecanja ili portske priredbe, zatita gledatelja koji se doli?no ponaaju, zatite drugih gra?ana i njihove imovine i imovine pravnih osoba te stvaranje uvjeta da portsko natjecanje ili portska priredba to vie pridonosi kvaliteti ivota gra?ana, osobito mladei.

?lanak 2.
Ovim se Zakonom propisuju:
protupravna ponaanja prije, za vrijeme i nakon portskog natjecanja ili portske priredbe (u daljnjem tekstu: portsko natjecanje),
obveze i odgovornosti portskih udruga, ustanova i trgova?kih drutava (u daljnjem tekstu: portski klub) koji su organizatori ili sudjeluju u portskom natjecanju, te portskih saveza i drugih portskih udruga vie razine,
posebni uvjeti koje mora ispunjavati portski objekt i obveze vlasnika ili korisnika portskog objekta,
obveze i odgovornosti gledatelja portskog natjecanja, osobito ograni?avanja u mogu?nosti prisustvovanja portskom natjecanju,
obveze i odgovornosti portaa, trenera, sudaca i drugih osoba koje vode portsko natjecanje,
obveze i odgovornosti sredstava javnog priop?avanja,
obveze i ovlasti ministarstva nadlenog za port i ministarstva nadlenog za unutarnje poslove u provo?enju ovoga Zakona,
kaznena djela, prekraji i sankcije za protupravna ponaanja propisana ovim Zakonom.

?lanak 3.
(1) portskim natjecanjem u smislu ovoga Zakona smatra se svako pojedino natjecanje u okviru sustava portskih natjecanja uspostavljenog na temelju Zakona o portu, u kome se natje?u doma?i i gostuju?i portski klub, me?unarodno natjecanje organizirano na podru?ju Republike Hrvatske, natjecanje u sustavu europskih i svjetskih portskih organizacija, natjecanje za koje postoji procjena mogu?nosti izbijanja nereda i nasilja te natjecanje u inozemstvu u kojem sudjeluje reprezentacija ili portski klub iz Republike Hrvatske.
(2) portskim klubom u smislu ovoga Zakona smatra se svaka udruga, ustanova ili trgova?ko drutvo koje sudjeluje u portskom natjecanju.
(3) Organizatori portskog natjecanja u smislu ovoga Zakona jesu portski klubovi, portski savezi, portske udruge vie razine i druge pravne ili fizi?ke osobe koje organiziraju portsko natjecanje.
(4) Redar u smislu ovoga Zakona je posebno osposobljena osoba angairana od strane organizatora radi odravanja reda i mira u portskom objektu.
(5) portskim objektom u smislu ovoga Zakona smatra se, pored portskog objekta prema odredbama Zakona o portu, i drugi zatvoreni ili otvoreni objekt koji slui obavljanju drugih djelatnosti kada se povremeno koristi za portsko natjecanje te prostor na kojem se ulazak i kretanje osoba uvjetuje posjedovanjem ulaznice ili posebne dozvole koju izdaje organizator natjecanja.
(6) Alkoholnim pi?em u smislu ovoga Zakona smatra se svako pi?e koje sadri alkohol.
?lanak 4.
(1) Protupravnim ponaanjem u smislu ovoga Zakona smatra se:
posjedovanje ili konzumiranje alkoholnih pi?a i drugih pi?a koja sadre vie od 6% alkohola, droga te posjedovanje pirotehni?kih sredstava, oruja i drugih sredstava pogodnih za nanoenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,
pokuaj unoenja ili unoenje u portski objekt alkoholnih pi?a, droga, pirotehni?kih sredstava, oruja i drugih predmeta koji su prema prosudbi redara pogodni za nanoenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,
pokuaj ulaska, dolazak i boravak na prostoru portskog objekta u alkoholiziranom stanju iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovaraju?i iznos miligrama u litri izdahnutog zraka,
maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi na?in radi prikrivanja identiteta,
pokuaj unoenja, unoenje i isticanje transparenta, zastave ili druge stvari s tekstom, slikom, znakom ili drugim obiljejem kojima se iskazuje ili poti?e mrnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
bacanje predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor,
pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka ?iji sadraj iskazuje ili poti?e mrnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
paljenje i bacanje pirotehni?kih sredstava,
paljenje ili unitavanje na drugi na?in navija?kih rekvizita i drugih predmeta,
pokuaj nedoputenog ulaska ili nedoputen ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor ili prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u portskom natjecanju,
boravak i zadravanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovaraju?a isprava izdana od strane organizatora.
(2) Protupravna ponaanja iz stavka 1. ovoga ?lanka mogu biti ostvarena tijekom ?itavog razdoblja od polaska, putovanja, trajanja natjecanja do povratka sa portskog natjecanja.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga ?lanka, unoenje i posjedovanje portskog oruja od strane natjecatelja koji to oruje unose u portski objekt radi sudjelovanja na portskom natjecanju u odgovaraju?em portu, ne smatra se protupravnim ponaanjem.

II. PORTSKO NATJECANJE

?lanak 5.
(1) Organizator portskog natjecanja duan je procijeniti mogu?nosti izbijanja nereda i nasilja na portskom natjecanju i poduzeti mjere radi njihovog sprje?avanja i suzbijanja, propisane ovim Zakonom i drugim zakonima i propisima za njihovo provo?enje, te propisima me?unarodnih i doma?ih portskih saveza i drugih portskih udruga vie razine.
(2) Organizator portskog natjecanja u procjeni opasnosti od nereda i nasilja i ocjeni potrebnih mjera za njihovo sprje?avanje i otklanjanje duan je sura?ivati s nadlenim policijskim tijelom i osigurati dovoljan broj osoba, uklju?uju?i i policijske slubenike, na prostoru portskog objekta i u njegovoj neposrednoj blizini, radi provo?enja mjera sigurnosti portskog natjecanja.
(3) Organizator portskog natjecanja duan je postupati po nalogu policije glede poduzimanja mjera sigurnosti u postupku pripreme, organiziranja i odravanja portskog natjecanja.
(4) Kada je za vrijeme odravanja portskog natjecanja dolo do protupravnog ponaanja gledatelja u ve?em opsegu, slubene osobe organizatora koje vode natjecanje dune su privremeno ili trajno prekinuti portsko natjecanje.

?lanak 6.
(1) Organizator portskog natjecanja, ovisno o vrsti porta i razini portskog natjecanja, vrsti portskog objekta, o?ekivanom broju gledatelja, te ocjeni opasnosti za izbijanje nereda i nasilja, mora na portskom natjecanju imati redarsku slubu s dovoljnim brojem redara.
(2) Redarsku slubu mogu ?initi zaposlenici organizatora portskog natjecanja, redari dragovoljci, ?lanovi klubova navija?a, koji su osposobljeni za obavljanje poslova redara na portskom natjecanju.
(3) Organizator portskog natjecanja moe za poslove redarske slube angairati zatitare i ?uvare zaposlene u trgova?kom drutvu koje ima odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zatite, na temelju ugovora s tim drutvom, prema propisima koji reguliraju poslove privatne zatite.
(4) Pravilima portskog saveza ili druge portske udruge vie razine propisuju se, sukladno propisima iz ?lanka 5. stavka 1. ovoga Zakona i ovisno o kriterijima iz stavka 1. ovoga ?lanka, mjerila za opremanje portskih objekata ure?ajima za kontrolu i brojanje ulaznica i videonadzorom, mjerila za odre?ivanje minimalnog broja redara za pojedina portska natjecanja te ovisno o razini portskog natjecanja kada redarsku slubu moraju ?initi redari zaposlenici organizatora portskog natjecanja, redari dragovoljci, ?lanovi klubova navija?a i/ili zatitari i ?uvari zaposleni u trgova?kom drutvu koje ima odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zatite, na temelju ugovora s tim drutvom, prema propisima koji reguliraju poslove privatne zatite.
(5) Organizator portskog natjecanja duan je na zahtjev nadlenoga policijskog tijela pove?ati broj redara kada to tijelo procijeni da planirani broj redara ne jam?i sigurnost na portskom natjecanju.
(6) Prema zahtjevu policije, a iz razloga sigurnosti, organizator je duan ograni?iti broj ulaznica koje se stavljaju u prodaju, na broj manji od ukupnog kapaciteta portskog objekta.

?lanak 7.
Kada se portsko natjecanje odrava u sustavu natjecanja organiziranom za podru?je dviju ili vie upanija, za razinu drave ili kao me?unarodno natjecanje, a ozna?eno je kao visokorizi?no, najmanje 30 posto osoba koje obavljaju redarske poslove moraju biti zatitari, zaposlenici trgova?kog drutva koje ima odobrenje za obavljanje poslova privatne zatite, prema propisima koji reguliraju poslove privatne zatite.

?lanak 8.
(1) Redarska sluba mora biti organizirana sa zapovjednom strukturom koja osigurava da svaki redar znade koja mu je osoba nadre?ena.
(2) Ako portsko natjecanje osiguravaju i pripadnici policije najvie rangirana osoba u hijerarhiji zapovijedanja mora biti iz reda policije, a pripadnici redarske slube duni su postupati po zapovijedi policije.
(3) Policijskim slubenicima koji obavljaju poslove unutar portskog objekta u civilnoj slubi organizator portskog natjecanja duan je osigurati dostatan broj ulaznica.
(4) Organizator portskog natjecanja, ovisno o vrsti portskog objekta, mora osigurati prostoriju ili prostor ?iji smjetaj i oprema omogu?uju vizualno pra?enje portskog objekta ili njegovog dijela u kojem se odvija portsko natjecanje i efikasno zapovijedanje redarstvenom slubom.

?lanak 9.
Redari moraju na odje?i imati vidljivo istaknutu oznaku ili napis koji ozna?ava da su pripadnici redarske slube, pri ?emu redari koji su zaposlenici trgova?kih drutava koje obavljaju djelatnost privatne zatite moraju nositi odoru i iskaznicu te imati radni nalog.

?lanak 10.
(1) Redari su duni:
tititi sudionike portskog natjecanja te imovinu koja se nalazi u portskom objektu,
utvrditi posjeduje li osoba ulaznicu ili drugu odgovaraju?u ispravu izdanu od strane organizatora te sprije?iti neovlaten ulazak u portski objekt,
utvrditi posjeduje li osoba koja ulazi ili se nalazi na portskom objektu alkoholna pi?a,  drogu, pirotehni?ka sredstva, oruje ili druge predmete pogodne za nanoenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja te takve predmete privremeno oduzeti,
utvrditi posjeduje li osoba koja ulazi ili se nalazi u portskom objektu transparente, zastave, simbole i sl. kojima se iskazuje ili poti?e mrnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti ili neke druge posebnosti i privremeno oduzeti takve predmete,
zabraniti pristup u portski objekt osobi koja je u alkoholiziranom stanju iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovaraju?i iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili pod utjecajem droge, ili koja pokuava unijeti u portski objekt alkohol, drogu, pirotehni?ka sredstva, oruje ili druge predmete pogodne za nanoenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,
zabraniti gledateljima prijelaz iz jednog dijela portskog objekta u drugi dio,
zadrati gledatelja koji se nasilno ponaa ili druga?ije remeti red i mir na portskom natjecanju i predati ga policiji,
onemogu?iti gledatelje u pristupu u one dijelove portskog objekta koji nisu namijenjeni gledateljima,
osobe zate?ene u po?injenju prekraja predati policiji.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 5. ovoga ?lanka, redari ne?e zabraniti pristup portskom objektu portaima koji unose portsko oruje namijenjeno natjecanju u odgovaraju?em portu ako se natjecanje odrava u tom objektu.
(3) Radi provedbe dunosti iz stavka 1. ovoga ?lanka redari su ovlateni:
izdati upozorenje i zapovijed, pregledati osobu, privremeno oduzeti predmete, utvrditi osobne podatke, podvrgnuti utvr?ivanju prisutnosti alkohola u organizmu, zabraniti i sprije?iti ulazak u portski objekt.
(4) Redari u obavljanju svojih poslova smiju uporabiti tjelesnu snagu ako na drugi na?in ne mogu odbiti:
napad usmjeren prema sebi, prema gledateljima, prema natjecateljima i drugim osobama,
napad usmjeren na unitenje ili ote?enje dijelova portskog objekta i njegove opreme.
(5) Redari zaposlenici trgova?kog drutva koje obavlja zatitarsku djelatnost i pripadnici policije imaju i ovlasti propisane posebnim zakonima.

?lanak 11.
(1) Organizator portskog natjecanja kao redare moe zapoljavati ili koristiti samo osobe koje su fizi?ki i psihi?ki sposobne za obavljanje poslova redara, koje imaju najmanje srednju stru?nu spremu, koje nisu osu?ivane za prekrajna djela protiv javnog reda i mira ili za kaznena djela po?injena iz koristoljublja ili po?injena iz ne?asnih pobuda ili za koja se progoni po slubenoj dunosti.
(2) Redari koji nemaju odobrenje (licenciju) za obavljanje poslova privatne zatite zatite moraju pro?i obuku kojom ih se upoznaje s njihovim obvezama i ovlastima i u kojoj se ocjenjuje stupanj njihove fizi?ke i psihi?ke pripremljenosti i podobnosti za obavljanje redarskih poslova.
(3) Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na portskom natjecanju donosi ministar unutarnjih poslova.

?lanak 12.
Redari moraju u opho?enju s gledateljima biti pristojni i spremni na pomo?, ne smiju biti pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava niti smiju iskazivati svoju navija?ku pripadnost.

?lanak 13.
Organizator portskog natjecanja moe ugovoriti s gostuju?im klubom da poslove redarske slube me?u gledateljima navija?ima gostuju?eg kluba obavljaju i redari gostuju?eg kluba.

?lanak 14.
Organizator portskog natjecanja ?e pozvati klubove navija?a doma?ega portskog kluba, a gostuju?i portski klub klubove svojih navija?a, da zajedno razmotre mjere koje mogu poduzeti klubovi navija?a radi sprje?avanja nereda i nasilja prilikom portskog natjecanja te za vrijeme putovanja na portsko natjecanje i u povratku sa portskog natjecanja.

?lanak 15.
portski klubovi ?e podupirati osnivanje i rad klubova navija?a, omogu?iti ?lanovima klubova navija?a kupnju ili dodjelu ulaznica za portsko natjecanje, organizirati za ?lanove klubova navija?a posjete portskim objektima i upoznavanje s natjecateljima i slubenim osobama portskog kluba, pruati im pomo? prilikom putovanja u zemlji ili inozemstvu na portska natjecanja u kojima sudjeluje portski klub, koristiti kao redare i ?lanove klubova navija?a.

III. PORTSKI OBJEKT

?lanak 16.
(1) portski objekt, pored uvjeta propisanih posebnim propisima, mora imati dovoljan broj ulaza, odnosno izlaza, mogu?nost postavljanja odgovaraju?ih ograda ili drugih prepreka radi odvajanja pojedinih skupina gledatelja, uspostavljene sustave obavjetavanja, zatitu od poara, prostor za pruanje hitne medicinske pomo?i, dovoljan broj sanitarnih ?vorova lociranih na pojedinim dijelovima portskog objekta, a portski objekti na kojima se odravaju portska natjecanja prema pravilima iz ?lanka 6. stavka 4. i uvjetima iz ?lanka 8. stavka 4. ovoga Zakona i ure?aje za kontrolu i brojanje ulaznica te neprekidni videonadzor s mogu?no?u ispisa i pohranjivanja snimljenog zapisa o ponaanju gledatelja na ulazima, izlazima i cijelom prostoru portskog objekta gdje se nalaze gledatelji, kojeg organizator portskog natjecanja, vlasnik ili korisnik portskog objekta mora dostaviti policiji na njezin zahtjev, radi koritenja u prekrajnom ili kaznenom postupku.
(2) Ako portski objekt ima parkiralite, prostor za parkiranje autobusa mora biti odvojen od prostora za parkiranje osobnih automobila, a posebno mora biti osiguran odvojeni prostor za parkiranje autobusa i osobnih vozila navija?a gostuju?ega portskog kluba.
(3) Ako portski objekt nema parkiralite ili je njegovo parkiralite nedovoljno za prihvat o?ekivanog broja autobusa i osobnih automobila, organizator portskog natjecanja je duan od nadlenog tijela Grada Zagreba, odnosno grada ili op?ine na ?ijem podru?ju se nalazi portski objekt, ishoditi odgovaraju?e odobrenje da se odre?eni prostor koristi za parkiranje autobusa i osobnih automobila.
(4) Ukoliko portski objekt nije opremljen prema odredbi stavka 1. ovoga ?lanka ili ukoliko organizator ne ispuni obveze iz stavka 2. i 3. ovoga ?lanka, policija moe zabraniti odravanje portskog natjecanja.

?lanak 17.
(1) Ulaznim i izlaznim vratima portskog objekta mora rukovati osposobljeno osoblje.
(2) Ulazna i izlazna vrata u portski objekt i sva vrata prema prostorima gledalita moraju se otvarati prema van od gledatelja i moraju biti otklju?ana za vrijeme dok su gledatelji u portskom objektu. Izuzetno nadleni policijski zapovjednik ili rukovoditelj redarske slube moe naloiti da vrata prema prostorima gledalita budu zaklju?ana. Sva vrata moraju imati sprave za zatvaranje, odnosno otvaranje kojima se moe brzo i jednostavno rukovati i ne smiju biti zaklju?ana klju?em.
(3) Ulazna i izlazna vrata, posebno vrata koja se koriste u izvanrednim situacijama (ruenje tribina, krova ili drugog ?ime je natkriven gledateljski prostor, poar, nekontrolirano kretanje mase gledatelja, nestanak svjetla i sl.) prostor za prodaju ulaznica, rampe za usmjeravanje gledatelja, prolazi (tuneli) i stepenice moraju biti odgovaraju?e i vidljivo ozna?eni, te se nalaziti pod stalnim nadzorom redara za vrijeme portskog natjecanja.
(4) U izvanrednim situacijama mora biti osigurana mogu?nost putanja gledatelja na natjecateljski prostor.

?lanak 18.
(1) portski objekt mora imati Plan evakuacije kojim su odre?ena postupanja u slu?aju izvanrednih situacija (ruenje tribina, krova ili drugog ?ime je natkriven natjecateljski prostor, poar, nekontrolirano kretanje mase gledatelja, nestanak svjetla i sl.).
(2) Plan evakuacije donosi vlasnik ili korisnik portskog objekta nakon konzultacije s policijom, vatrogasnom slubom, slubom hitne pomo?i. Prije po?etka portskog natjecanja s Planom evakuacije organizator portskog natjecanja duan je upoznati predstavnike portskih klubova, suce i druge slubene osobe na portskom natjecanju.

?lanak 19.
(1) portski objekt, odnosno onaj njegov dio na kome ?e se odravati portsko natjecanje i biti smjeteni gledatelji mora prije ulaska gledatelja biti pretraen radi pronalaenja predmeta koji se ne smiju unositi u portski objekt.
(2) Redari, medicinsko i protupoarno osoblje moraju biti na svojim odre?enim mjestima prije ulaska gledatelja u portski objekt sve do njihovog izlaska iz portskog objekta.

?lanak 20.
(1) Sustav obavjetavanja gledatelja mora biti jasan i ja?i od buke koju mogu stvoriti gledatelji unutar i izvan portskog objekta.
(2) Sustav obavjetavanja gledatelja ne smije se koristiti za objavu politi?kih poruka niti za podupiranje doma?ega portskog kluba.
(3) Kada u portskom natjecanju sudjeluje inozemni portski klub, organizator portskog natjecanja duan je osigurati da se poruke i upute navija?ima inozemnoga portskog kluba upu?uju na njihovom jeziku. Organizator me?unarodnoga portskog natjecanja duan je omogu?iti predstavniku svakog inozemnoga portskog kluba obra?anje navija?ima toga kluba. Organizator je duan snimiti sva obra?anja navija?ima putem sustava obavjetavanja gledatelja.

?lanak 21.
(1)Na prostoru portskog objekta nije dozvoljena prodaja i distribucija alkoholnih pi?a u smislu ovoga Zakona. Bezalkoholna pi?a se smiju prodavati ili distribuirati samo ako su u papirnatim ili otvorenim plasti?nim posudama.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga ?lanka, nacionalni portski savezi, uz prethodnu suglasnost policije, mogu dopustiti prodaju i distribuciju pi?a s koncentracijom alkohola do 6%, u papirnatim ili otvorenim plasti?nim posudama, u portskim objektima na portskim natjecanjima koja nisu ozna?ena kao visokorizi?na natjecanja prema odredbama ?lanka 5. stavka 1. i ?lanka 6. stavka 1. ovoga Zakona.

?lanak 22.
Zatvoreni portski objekti, i otvoreni portski objekti ako se na njima odravaju portska natjecanja no?u, moraju biti opremljeni samostalnim izvorom elektri?ne energije dovoljnim da se u slu?aju nestanka elektri?ne energije iz javnog sustava osigura stupanj rasvjete dovoljan da se sprije?i opasnost za gledatelje.

?lanak 23.
(1) portski objekt se, polaze?i od vrste i zna?aja portskog natjecanja, o?ekivanog broja gledatelja i o?ekivanog dolaska gledatelja, mora otvoriti dovoljno rano da bi se izbjegle guve i neredi prilikom ulaska gledatelja u portski objekt.
(2) Ako od vremena otvaranja portskog objekta do vremena po?etka portskog natjecanja treba pro?i vie od 30 minuta organizator portskog natjecanja duan je osigurati zabavu za gledatelje (prigodan portski ili zabavni program kojim se promi?e port).

IV. GLEDATELJI

?lanak 24.
(1) Gledatelj se, za vrijeme dolaska na portsko natjecanje, tijekom portskog natjecanja i nakon odlaska sa portskog natjecanja, ne smije protupravno ponaati.
(2) Gledatelju koji se protupravno ponaa zabranit ?e se i sprije?iti dolazak na portsko natjecanje, udaljit ?e se iz portskog objekta i iz okolice portskog objekta ili mjesta odravanja portskog natjecanja i mogu mu se izre?i ovim Zakonom i posebnim zakonima propisane prekrajne i kaznenopravne sankcije.

?lanak 25.
(1) Policija je ovlatena osobi koja se izjasni ili je prema okolnostima o?igledno da ide na portsko natjecanje, a svojim ponaanjem izaziva osnovanu sumnju da je pod utjecajem alkohola ili droga ili se druga?ije protupravno ponaa utvrditi identitet, pregledati nosi li alkoholno pi?e ili  drogu, pirotehni?ka sredstva, oruje i druga sredstva pogodna za nanoenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, nosi li transparente, zastave, simbole i sl. koji sadravaju rasisti?ke ili druge poruke koje mogu izazvati nesnoljivost, oduzeti joj takve stvari, podvrgnuti je utvr?ivanju prisutnosti alkohola u organizmu mjerenjem koli?ine alkohola u litri izdahnutog zraka odgovaraju?im mjernim ure?ajem, udaljiti je iz sredstava javnog prometa, zabraniti joj dolazak u mjesto portskog natjecanja ili ulazak u portski objekt, zadrati je do isteka vremena od dva sata nakon zavretka portskog natjecanja.
(2) Policija je ovlatena u provo?enju odredbe stavka 1. ovoga ?lanka pregledati autobus, vlak ili osobni automobil koji prevozi navija?e na portsko natjecanje i sa portskog natjecanja.
(3) Ako je osoba iz stavka 1. ovoga ?lanka voza? ili suvoza? u osobnom automobilu policija moe isklju?iti iz prometa osobni automobil do isteka vremena od dva sata nakon zavretka portskog natjecanja i prema takovim osobama poduzeti druge mjere iz stavka 1. ovoga ?lanka.

?lanak 26.
(1) Policijski slubenici, pored ovlasti propisanih drugim propisima, imaju i ovlasti koje prema ovom Zakonu imaju redari.
(2) Policijski slubenici mogu gledatelje koji se protupravno ponaaju zadrati u portskom objektu ili u okolici portskog objekta do dva sata nakon zavretka portskog natjecanja i prema njima poduzeti i druge mjere propisane ovim Zakonom i posebnim zakonima.
(3) Prilikom poduzimanja mjera iz stavka 2. ovoga ?lanka vodit ?e se ra?una da se ne ugrozi sigurnost drugih gledatelja, natjecatelja i da se ne onemogu?i odvijanje portskog natjecanja.

?lanak 27.
(1) Policija ?e osobe iz ?lanka 25. stavka 1. i ?lanka 26. stavka 2. ovoga Zakona privesti i zadrati u prostorima policije ili drugim pogodnim prostorima.
(2) Pogodnim se smatraju prostori koji imaju sanitarne i vodoopskrbne ure?aje i koji osiguravaju viesatan siguran boravak pojedinca ili ve?eg broja ljudi.
(3) Prostori u kojima se zadravaju osobe iz stavka 1. ovoga ?lanka moraju biti pod neprekidnim nadzorom policijskih slubenika.

?lanak 28.
(1) Ukoliko policija ocijeni da uslijed protupravnog ponaanja gledatelja u portskom objektu i/ili u njegovoj okolici prije po?etka portskog natjecanja prijeti opasnost za sigurnost gledatelja i natjecatelja moe zabraniti odravanje portskog natjecanja.
(2) Ukoliko policija ocijeni da uslijed protupravnog ponaanja gledatelja za vrijeme odravanja portskog natjecanja prijeti opasnost za sigurnost gledatelja i natjecatelja zatrait ?e od slubenih osoba koje vode portsko natjecanje da privremeno ili trajno prekinu portsko natjecanje.
(3) Ukoliko policija ocijeni da organizator portskog natjecanja nije poduzeo mjere iz ?lanka 5. i ?lanka 6. stavka 5. ovoga Zakona, uslijed ?ega prijeti opasnost za sigurnost gledatelja i natjecatelja, zabranit ?e odravanje portskog natjecanja.
(4) Kada je za vrijeme odravanja portskog natjecanja dolo do protupravnog ponaanja gledatelja u ve?em opsegu, a ne prijeti opasnost za sigurnost gledatelja i natjecatelja, policija ?e predloiti slubenim osobama koje vode natjecanje da privremeno ili trajno prekinu portsko natjecanje.

V. PORTAI I DRUGE OSOBE KOJE UDJELUJU U PORTSKOM NATJECANJU

?lanak 29.
(1) portai, treneri i ?lanovi upravlja?kih tijela portskih klubova duni su u svojim javnim nastupima popularizirati portske ideje koje isklju?uju rasisti?ki ili drugi nesnoljiv pristup portaima i navija?ima suparni?kih portskih klubova.
(2) portski klubovi, portski savezi i druge portske udruge vieg ranga svojim ?e aktima utvrditi sankcije koje ?e se poduzimati prema portaima, trenerima i ?lanovima upravlja?kih tijela portskih klubova ako su njihovi javni nastupi ili ponaanje prije, za vrijeme ili nakon odravanja portskog natjecanja mogli izazvati ili su izazvali protupravno ponaanje gledatelja.
(3) Aktima iz stavka 2. ovoga ?lanka odredit ?e se stegovne mjere za portae, trenere i ?lanove upravlja?kih tijela portskih klubova koji su se za vrijeme portskog natjecanja protupravno ponaali, bez obzira je li prema ovim osobama pokrenut postupak za izricanje prekrajnih i kaznenih sankcija.

VI. SREDSTVA JAVNOG PRIOP?AVANJA

?lanak 30.
(1) Sredstva javnog priop?avanja ne smiju iznositi ili objavljivati stavove urednitva ili svojih novinara, koji izraavaju rasisti?ki ili drugi nesnoljiv pristup prema nekom portskom klubu, njegovim portaima i njegovim navija?ima.
(2) Sredstva javnog priop?avanja ne smiju iznositi ili objavljivati stavove drugih osoba, koji izraavaju rasisti?ki ili drugi nesnoljiv pristup prema nekom portskom klubu, njegovim portaima i njegovim navija?ima, osim ako istovremeno na nedvojben na?in osu?uju drutvenu i zakonsku neprihvatljivost takovih stavova.

VII. SANKCIJE

?lanak 31.
(1) Sankcije za prekraje propisane ovim Zakonom su nov?ana kazna, kazna zatvora i zatitne mjere, a za maloljetne prekritelje i odgojne mjere.

Sudjelovanje u tu?njavi ili napadu na gledatelje ili druge osobe

?lanak 31.a
(1) Tko za vrijeme odlaska na portsko natjecanje, trajanja portskog natjecanja ili povratka sa portskog natjecanja sudjeluje u tu?njavi ili napadu na druge gledatelje, redare, slubene osobe organizatora natjecanja, portae ili druge osobe, uslijed ?ega je neka osoba teko tjelesno ozlije?ena, kaznit ?e se za samo sudjelovanje kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.
(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga ?lanka prouzro?ena smrt neke osobe, po?initelj ?e se kazniti za samo sudjelovanje kaznom zatvora od est mjeseci do pet godina.
(3) Organizator ili vo?a grupe koja po?ini kazneno djelo iz stavka 1. ovoga ?lanka kaznit ?e se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
(4) Organizator ili vo?a grupe koja po?ini kazneno djelo iz stavka 2. ovoga ?lanka kaznit ?e se kaznom zatvora od tri do deset godina.
(5) Nema kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka ako je osoba koja je sudjelovala u tu?njavi uvu?ena u nju bez svoje krivnje ili samo radi toga jer se branila ili razdvajala druge sudionike u tu?njavi.

Organiziranje nasilja na portskim natjecanjima

?lanak 31.b
Tko organizira ili vodi grupu ljudi koja zajedni?ki za vrijeme odlaska na portsko natjecanje, trajanja portskog natjecanja ili povratka sa portskog natjecanja sudjeluje u tu?njavi ili napadu na druge gledatelje, redare, slubene osobe organizatora natjecanja, portae ili druge osobe, uslijed ?ega je neka osoba tjelesno ozlije?ena ili je dolo do ote?enja ili unitenja tu?e stvari ili imovine ve?e vrijednosti, kaznit ?e se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

Unitavanje stvari ili imovine na portskom natjecanju

?lanak 31.c
Tko za vrijeme odlaska na portsko natjecanje, trajanja portskog natjecanja ili povratka sa portskog natjecanja oteti, izobli?i, uniti ili u?ini neuporabljivom tu?u stvar ili imovinu ve?e vrijednosti, kaznit ?e se nov?anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

Nepotivanje mjera i zabrana

?lanak 31.d
Tko se za vrijeme trajanja zatitne mjere iz ?lanka 32., sigurnosne mjere iz ?lanka 34. ili zabrane prisustvovanja portskom natjecanju iz ?lanka 34.a ovoga Zakona zatekne na prostoru portskog objekta ili se njegova prisutnost utvrdi na drugi na?in, kaznit ?e se nov?anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

?lanak 32.
(1) Prekrajni sud moe po?initelju prekraja propisanog ovim Zakonom uz nov?anu kaznu i kaznu zatvora, pored zatitnih mjera i mjera opreza propisanih Prekrajnim zakonom izre?i i zatitnu mjeru:
zabrane prisustvovanja odre?enim portskim natjecanjima na podru?ju Republike Hrvatske s obvezom javljanja u policijsku postaju,
zabrane prisustvovanja odre?enim portskim natjecanjima na podru?ju Republike Hrvatske s obvezom boravka u policijskoj postaji,
zabrane odlaska na odre?ena portska natjecanja u inozemstvu na kojima sudjeluju hrvatske reprezentacije ili portski klubovi s obvezom javljanja u policijsku postaju i obvezom predavanja putne isprave.
(2) Zatitne mjere iz stavka 1. ovoga ?lanka mogu se izre?i u trajanju koje ne moe biti kra?e od jedne godine niti due od dvije godine.
(3) Za prekraje propisane ovim Zakonom zatitna mjera oduzimanja predmeta obvezno se izri?e.
(4) Pravomo?nu odluku o prekraju u kojoj je izre?ena zatitna mjera iz stavka 1. ovoga ?lanka, sud osim podnositelju optunog prijedloga dostavlja i nacionalnom portskom savezu, koji je o tome duan obavijestiti organizatora portskog natjecanja, odnosno ugovornog distributera ovlatenog za prodaju ulaznica te klub, odnosno udrugu navija?a.
(5) Organizator portskog natjecanja ili ugovorni distributer odbit ?e prodati ili dodijeliti ulaznicu za odre?eno natjecanje osobi kojoj je izre?ena zatitna mjera iz stavka 1. ovoga ?lanka ili mjera opreza za vrijeme dok traje ta zatitna mjera ili mjera opreza.
(6) Organizator portskog natjecanja duan je poduzeti mjere za onemogu?ivanje pristupa na prostor portskog objekta osobi za koju zna ili je duan znati da joj je izre?ena zatitna, odnosno sigurnosna mjera zabrane prisustvovanja odre?enim portskim natjecanjima ili mjera opreza.
(7) Organizator portskog natjecanja ili ugovorni distributer odbit ?e prodati ili dodijeliti ulaznicu za odre?eno natjecanje osobi za koju raspolae saznanjima da se ranije protupravno ponaala te ?e poduzeti mjere za onemogu?avanje pristupa na prostor portskog objekta toj osobi.

?lanak 32.a
(1) Osoba kojoj je izre?ena zatitna mjera iz ?lanka 32. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, duna je najkasnije dva sata prije po?etka odre?enog portskog natjecanja pristupiti u nadlenu policijsku postaju prema mjestu prebivalita, a ako je odsutna iz mjesta prebivalita i nalazi se u Republici Hrvatskoj u najbliu policijsku postaju i javiti se deurnom policijskom slubeniku te ga izvijestiti o adresi na kojoj ?e se nalaziti za vrijeme trajanja odre?enog portskog natjecanja, kao i za vrijeme do isteka dva sata nakon zavretka tog natjecanja.
(2) Adresa iz stavka 1. ovoga ?lanka ne moe biti unutar podru?ja od dva kilometra od portskog objekta na kojem se odrava portsko natjecanje za koje je osobi izre?ena zatitna mjera iz ?lanka 32. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, osim u slu?aju kada ta osoba unutar navedenog podru?ja ima prebivalite ili boravite, odnosno mjesto rada ili u drugim opravdanim slu?ajevima.
(3) Osoba kojoj je izre?ena zatitna mjera iz ?lanka 32. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona, duna je najkasnije dva sata prije po?etka odre?enog portskog natjecanja pristupiti u nadlenu policijsku postaju prema mjestu prebivalita, a ako je odsutna iz mjesta prebivalita i nalazi se u Republici Hrvatskoj u najbliu policijsku postaju, te je duna boraviti u slubenim prostorijama policije ili drugim pogodnim prostorijama do isteka dva sata nakon zavretka portskog natjecanja.
(4) Osoba kojoj je izre?ena zatitna mjera iz ?lanka 32. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona, duna je najkasnije pola sata prije po?etka odre?enog portskog natjecanja pristupiti u policijsku postaju prema mjestu prebivalita, a ako je odsutna iz mjesta prebivalita i nalazi se u Republici Hrvatskoj u najbliu policijsku postaju i javiti se deurnom policijskom slubeniku te ga izvijestiti o adresi na kojoj ?e se nalaziti za vrijeme trajanja odre?enog portskog natjecanja kao i za vrijeme do isteka dva sata nakon zavretka tog natjecanja te je duna sedam dana prije odravanja portskog natjecanja predati putnu ispravu u policijskoj postaji prema mjestu prebivalita.
(5) Ako je osoba iz stavka 1., 3. i 4. ovoga ?lanka iz opravdanih razloga, radi zdravstvenog stanja ili profesionalnih obveza koje ne trpe odgodu, u nemogu?nosti postupiti sukladno odredbama stavka 1., 3. i 4. ovoga ?lanka, duna je javiti se telefonom u policijsku postaju prema mjestu prebivalita i izvijestiti o adresi na kojoj se nalazi.
(6) Policija je ovlatena provjeriti nalazi li se osoba iz stavka 1. i 4. ovoga ?lanka na danoj adresi.
(7) Policija moe za osobom iz stavka 1., 3. i 4. ovoga ?lanka koja nije pristupila u nadlenu ili najbliu policijsku postaju i javila se deurnom policijskom slubeniku ili za koju se provjerom utvrdilo da se ne nalazi na danoj adresi, raspisati potragu radi dovo?enja sucu prekrajnog suda.
(8) Policija ?e prekrajnom sudu dovesti osobu iz stavka 1., 3. i 4. ovoga ?lanka, ako je zate?ena u prostoru portskog objekta ili je njezina prisutnost utvr?ena pregledom zapisa videonadzora portskog objekta ili zapisa videonadzora koji je obavila policija.
?lanak 33.
(1) Ako je portsko natjecanje, na temelju mjerila iz ?lanka 5. i 6. ovoga Zakona ocijenjeno s visokom opasno?u od izbijanja nereda i nasilja, na zahtjev policije predsjednik prekrajnog suda osigurat ?e prisustvo suca prekrajnog suda i zapisni?ara, ukoliko portski objekt raspolae odgovaraju?im prostorijama za njegov rad.
(2) Ukoliko portski objekt ne raspolae odgovaraju?im prostorijama za rad prekrajnog suca, potrebno je osigurati njegovo deurstvo u prostorijama nadlenoga prekrajnog suda.
(3) Deurnog suca na zahtjev organizatora odre?uje predsjednik prekrajnog suda najblieg mjestu odravanja portskog natjecanja iz stavka 1. ovoga ?lanka.

?lanak 34.
(1) Po?initelju kaznenog djela u?injenog za vrijeme odravanja portskog natjecanja sud moe pored kazne i sigurnosnih mjera propisanih Kaznenim zakonom izre?i i sigurnosnu mjeru zabrane prisustvovanja odre?enim portskim natjecanjima u trajanju koje ne moe biti kra?e od jedne godine niti due od pet godina ra?unaju?i od pravomo?nosti sudske odluke, s tim da se vrijeme izvrenja kazne zatvora ne ura?unava u vrijeme trajanja ove mjere.
(2) Na sigurnosnu mjeru iz stavka 1. ovoga ?lanka, na odgovaraju?i na?in se primjenjuju odredbe ?lanka 32.a ovoga Zakona.

?lanak 34.a
(1) Osobi za koju postoje saznanja da se ve? ranije protupravno ponaala za vrijeme dolaska, odravanja ili odlaska s nekog portskog natjecanja prekrajni sud na prijedlog policijske uprave nadlene za mjesto odravanja portskog natjecanja ili policijske uprave nadlene za podru?je na kome se nalazi prebivalite takve osobe moe izre?i zabranu prisustvovanja odre?enom portskom natjecanju ili zabranu prisustvovanja portskim natjecanjima za vrijeme koje ne moe biti kra?e od est mjeseci niti due od godinu dana.
(2) Osoba kojoj je izre?ena zabrana iz stavka 1. ovoga ?lanka duna je najkasnije dva sata prije po?etka odre?enog portskog natjecanja pristupiti u nadlenu policijsku postaju prema mjestu prebivalita, a ako je odsutna iz mjesta prebivalita i nalazi se u Republici Hrvatskoj u najbliu policijsku postaju i javiti se deurnom policijskom slubeniku te ga izvijestiti o adresi na kojoj ?e se nalaziti za vrijeme trajanja odre?enog portskog natjecanja, kao i za vrijeme do isteka dva sata nakon zavretka tog natjecanja.
(3) Adresa iz stavka 2. ovoga ?lanka ne moe biti unutar podru?ja od dva kilometra od portskog objekta na kojem se odrava portsko natjecanje za koje je osobi izre?ena zabrana iz stavka 1. ovoga ?lanka, osim u slu?aju kada ta osoba unutar navedenog podru?ja ima prebivalite ili boravite, odnosno mjesto rada ili u drugim opravdanim slu?ajevima.

?lanak 35.
(Brisan.)

?lanak 35.a
(Brisan.)

?lanak 36.
Policija ?e o maloljetnim osobama za koje je ocijenila ili utvrdila da su protupravno postupale u smislu ovoga Zakona obavijestiti njihove roditelje, odnosno staratelje, te nadleni centar za socijalnu skrb.

?lanak 37.
(1) Nov?anom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit ?e se za prekraj fizi?ka osoba koja organizira portsko natjecanje ako:
1. ne poduzme mjere radi sprje?avanja i suzbijanja nereda i nasilja na portskom natjecanju, odnosno odbije sura?ivati s nadlenim policijskim tijelom i postupati po nalogu policije glede otklanjanja uo?enih nedostataka u postupku pripreme, organizacije i odravanja portskog natjecanja (?lanak 5.),
2. na portskom natjecanju nema redarsku slubu ili nema dovoljan broj redara (?lanak 6.),
3. omogu?i da poslove redara obavljaju osobe koje nemaju oznaku ili natpis koji ozna?ava da su pripadnici redarske slube (?lanak 9.),
4. kao redara zapoljava ili koristi osobu koja nije osposobljena za poslove redara (?lanak 11.),
5. zapis videonadzora portskog objekta ne dostavi na zahtjev policije (?lanak 16. stavak 1.),
6. ne osigura odgovaraju?i prostor za parkiranje autobusa i osobnih automobila (?lanak 16. stavak 3),
7. ulaznim i izlaznim vratima portskog objekta ne rukuje osposobljeno osoblje (?lanak 17. stavak 1.),
8. se ulazna i izlazna vrata portskog objekta, prostor za prodaju ulaznica, rampe za usmjeravanje gledatelja, prolazi (tuneli) i stepenice ne nalaze pod stalnim nadzorom redara (?lanak 17. stavak 3.),
9. ako nije prije odravanja portskog natjecanja provedeno pretraivanje portskog objekta ili dijela portskog objekta u kojem se organizira portsko natjecanje i na kojem se smjetaju gledatelji (?lanak 19.),
10. sustav obavjetavanja gledatelja koristi za namjene koje nisu doputene (?lanak 20. stavak 2.),
11. na prostoru portskog objekta dopusti prodaju i distribuciju alkoholnih pi?a (?lanak 21. stavak 1.),
12. portsko natjecanje odrava no?u, a portski objekt nije opremljen samostalnim izvorom elektri?ne energije (?lanak 22.),
13. portski objekt ne otvori dovoljno rano da bi se izbjegle guve i neredi prilikom ulaska gledatelja u portski objekt (?lanak 23.).
(2) Za prekraj iz stavka 1. ovoga ?lanka nov?anom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit ?e se fizi?ka osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost organizator portskog natjecanja.
(3) Za prekraj iz stavka 1. ovoga ?lanka nov?anom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit ?e se pravna osoba organizator portskog natjecanja.
(4) Za prekraj iz stavka 1. ovoga ?lanka nov?anom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit ?e se odgovorna osoba pravne osobe organizatora portskog natjecanja.

?lanak 38.
(1) Nov?anom kaznom od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit ?e se za prekraj fizi?ka osoba koja je vlasnik ili korisnik portskog objekta ako:
1. na portskom objektu nema neprekidni videonadzor s mogu?no?u ispisa i pohranjivanja snimljenog zapisa, ure?aj za brojanje i kontrolu ulaznica te sustav za obavjetavanje gledatelja (?lanak 16. stavak 1.),
2. ulazna i izlazna vrata portskog objekta, prostor za prodaju ulaznica, rampe za usmjeravanje gledatelja, prolazi (tuneli) i stepenice nisu odgovaraju?e i vidljivo ozna?eni (?lanak 17. stavak 3.).
(2) Za prekraj iz stavka 1. ovoga ?lanka nov?anom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit ?e se fizi?ka osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je vlasnik ili korisnik portskog objekta.
(3) Za prekraj iz stavka 1. ovoga ?lanka nov?anom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit ?e se pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik portskog objekta.
(4) Za prekraj iz stavka 1. ovoga ?lanka nov?anom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit ?e se odgovorna osoba pravne osobe vlasnika sportskog objekta.
?lanak 38.a
Nov?anom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit ?e se za prekraj redar koji ne obavi dunosti iz ?lanka 10. stavka 1.ovoga Zakona te koji ne postupa po zapovijedi policije.

?lanak 39.
(1) Nov?anom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kaznit ?e se za prekraj fizi?ka osoba koja:
1. posjeduje ili konzumira alkoholna pi?a i druga pi?a koja sadre vie od 6% alkohola, droge ili posjeduje pirotehni?ka sredstva, oruje i druga sredstva pogodna za nanoenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja (?lanak 4. stavak 1. podstavak 1.),
2. pokua unijeti ili unese u portski objekt alkoholna pi?a, drogu, pirotehni?ko sredstvo, oruje ili drugo sredstvo pogodno za nanoenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja (?lanak 4. stavak 1. podstavak 2.),
3. pokua u?i, do?e ili boravi na prostoru portskog objekta u alkoholiziranom stanju iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovaraju?i iznos miligrama u litri izdahnutog zraka (?lanak 4. stavak 1. podstavak 3.),
4. maskira lice radi prikrivanja identiteta (?lanak 4. stavak 1. podstavak 4.),
5. pokua unijeti ili unese i isti?e u portskom objektu transparent, zastavu ili drugu stvar s obiljejem kojim se iskazuje ili poti?e mrnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti (?lanak 4. stavak 1. podstavak 5.),
6. boravi i zadrava se na mjestu u gledateljskom prostoru za koje ne posjeduje ulaznicu ili odgovaraju?u ispravu izdanu od strane organizatora (?lanak 4. stavak 1. podstavak 11.).
(2) Nov?anom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje tri dana do najdulje 30 dana kaznit ?e se za prekraj fizi?ka osoba, odnosno nov?anom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna pravna osoba koja kupi ili na drugi na?in pribavi ili omogu?i kupnju ili pribavljanje ulaznica osobi kojoj je izre?ena zatitna mjera (?lanak 32. stavak 1.), zabrana prisustvovanja portskom natjecanju (?lanak 34.a stavak 1.) i mjera opreza te organizator portskog natjecanja koji ne postupi sukladno odredbi ?lanka 32. stavka 5., 6. i 7. ovoga Zakona.
?lanak 39.a
(1) Nov?anom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 30 dana do najdulje 60 dana kaznit ?e se za prekraj fizi?ka osoba koja:
1. baca predmete u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor portskog objekta (?lanak 4. stavak 1. podstavak 6.),
2. pjeva pjesme ili dobacuje natjecateljima ili drugim gledateljima poruke ?iji sadraj iskazuje ili poti?e mrnju na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti (?lanak 4. stavak 1. podstavak 7.),
3. pali ili baca pirotehni?ka sredstva (?lanak 4. stavak 1. podstavak 8.),
4. pali ili na drugi na?in unitava navija?ke rekvizite ili druge predmete (?lanak 4. stavak 1. podstavak 9.),
5. pokua nedoputeno u?i ili nedoputeno u?e u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor ili prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u portskom natjecanju (?lanak 4. stavak 1. podstavak 10.).
(2) Nov?anom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 30 do najdulje 60 dana kaznit ?e se osoba kojoj je izre?ena zatitna mjera iz ?lanka 32. ovoga Zakona, a koja nije postupila sukladno odredbama ?lanka 32.a ovoga Zakona, te kojoj je izre?ena zabrana iz ?lanka 34.a stavka 1. ovoga Zakona, a koja nije postupila sukladno odredbi ?lanka 34.a stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Nov?anom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna ili kaznom zatvora od najmanje 30 do najdulje 60 dana kaznit ?e se fizi?ka osoba koja je dva ili vie puta od dana po?injenja prekraja u razdoblju od dvije godine unatrag pravomo?no proglaena krivom za prekraje iz ovoga ?lanka.

?lanak 39.b
(1) Ministarstvo nadleno za unutarnje poslove ustrojava i vodi Zbirku podataka o osobama i doga?ajima vezanim uz portska natjecanja.
(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga ?lanka sadri: osobne podatke o osobama evidentiranim za prekraje iz ovoga Zakona (ime i prezime, ime oca/majke, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto ro?enja, spol, nadimak, pseudonim, zanimanje, pripadnost klubu navija?a ili navija?koj skupini, fotografiju te svaku informaciju koja se odnosi na identificiranu fizi?ku osobu koja se moe identificirati), podnesenim kaznenim prijavama i optunim prijedlozima, izre?enim mjerama opreza, kaznama, sigurnosnim i zatitnim mjerama te zabranama prisustvovanja portskim natjecanjima, dovedenim i zadranim osobama, podatke dobivene od inozemnih policijskih tijela, te s time u vezi podatke o navija?ima i navija?kim skupinama.
(3) Podaci iz stavka 2. ovoga ?lanka mogu se koristiti za razmjenu u okviru me?unarodne policijske suradnje, a mogu se davati i drugim korisnicima sukladno propisu kojim se ure?uje zatita osobnih podataka.(4) Podaci iz stavka 2. ovoga ?lanka ?uvaju se deset godina.

VIII. NADZOR
?lanak 40.
Nadzor nad provo?enjem ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadleno za unutarnje poslove, a druga ministarstva u okviru svoje nadlenosti.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

?lanak 41.
(1) portski savezi i druge portske udruge svoje ?e statute i druge svoje op?e akte uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od est mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu, a portski klubovi svoje statute i druge svoje akte s aktima portskih saveza i drugih portskih udruga u daljnjem roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu tih akata.
(2) portski savezi ili druge udruge vie razine ovlateni za propisivanje sustava natjecanja donijet ?e pravila iz ?lanka 6. stavka 4. ovoga Zakona u roku od est mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
(3) Vlasnici ili korisnici portskih objekata opremit ?e portske objekte u skladu s uvjetima propisanim ovim Zakonom u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.
(4) portski savezi ili druge udruge vie razine sukladno svojim ovlastima zabranit ?e odravanje portskog natjecanja na portskom objektu koji ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

?lanak 42.
(1) Ministar nadlean za port uz prethodnu suglasnost ministra nadlenog za unutarnje poslove i ministra nadlenog za poslove gradnje ?e u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik kojim ?e propisati posebne uvjete koje moraju ispunjavati portski objekti prema odredbama ovoga Zakona.
(2) Ministar unutarnjih poslova donijet ?e akt iz ?lanka 11. stavka 3. ovoga Zakona najkasnije u roku est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

?lanak 43.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
TEKST KOJI NIJE UAO U PRO?I?ENI TEKST
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJE?AVANJU NEREDA NA PORTSKIM NATJECANJIMA

(Narodne novine, broj 43/09)

?lanak 25.
portski savezi i druge portske udruge svoje ?e statute i druge svoje op?e akte uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od est mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, a portski klubovi svoje statute i druge svoje akte s aktima portskih saveza i drugih portskih udruga u daljnjem roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu tih akata.
Pravila o mjerilima za opremanje portskog objekta ure?ajima za kontrolu i brojanje ulaznica, videonadzorom te mjerila za odre?ivanje minimalnog broja redara za pojedina portska natjecanja kao i na?inu ustrojavanja redarske slube iz ?lanka 3. ovoga Zakona, portski savezi ili druge portske udruge vie razine ovlateni za propisivanje sustava natjecanja donijet ?e u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

?lanak 26.
Vlasnici ili korisnici portskih objekata opremit ?e portske objekte u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.
portski savezi ili druge udruge vie razine sukladno svojim ovlastima zabranit ?e odravanje portskog natjecanja na portskom objektu koji ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

?lanak 27.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

TEKST KOJI NIJE UAO U PRO?I?ENI TEKST

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJE?AVANJU NEREDA NA PORTSKIM NATJECANJIMA

(Narodne novine, broj 34/11 od 23.03.2011.)

?lanak 22.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.